CN | EN | RU

Dmitry Strezhnev

tel./fax: +7 (423) 239-29-09
mob.:+7 (914) 076-62-53
skype: lkds83
wechat ID: dnstrezhnev
mail to: general@sdsshipping.ru

Sergey Smirnov

tel./fax: +7 (423) 239-29-09
mob.: +7 (914) 718-04-28
skype: live: a8a664b9311ba761
wechat ID: S-Smirnov
mail to: agent@sdsshipping.ru

Sergey Chigatov

tel./fax: +7 (423) 239-29-09
mob.: +7 (914) 969-04-10
skype: live: seregas1992
wechat ID: Chigatov
mail to: chart@sdsshipping.ru

电话:
+7 (423) 239-29-09

电子邮箱:
agent@sdsshipping.ru
chart@sdsshipping.ru
general@sdsshipping.ru
office@sdsshipping.ru

地址:
符拉迪沃斯托克市, Zaporozhskaya街 77号, 314办公室

资料:
«SDS Shipping»有限责任公司:
690014, 符拉迪沃斯托克市, Nekrasovskaya 街, 96号, 131房
通信地址: 690014, 符拉迪沃斯托克市, Nekrasovskaya 街, 96号, 131房
电话: +7 (423) 239-29-09
电子邮箱: general@sdsshipping.ru
纳税人识别号 2543122340, 纳税人登记原因代码 254301001,
国家基本注册号码 1182536005882, 全俄罗斯经济活动分类手册 52.22
纳税人登记原因代码 254301001